+36 30/9 730 730

info@kokenyautosiskola.hu

"A" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

A jelentkezés alsó korhatára 23 és fél betöltött életév

A jogosítvány megszerzését követően minden típusú motorkerékpár vezethető.


Elméleti oktatás tanteremben: 22 óra

Interneten keresztül: 180 nap/75 óra

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft

 

Aktuális akciónkat a Főoldalon találod!


Gyakorlati oktatás:

Gyakorlati óradíj: 5.000.- Ft/óra

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 26 óra + 1 vizsgaóra

27 óra x 5.000 Ft = 135.000 Ft

 

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 4.600 Ft

Járműkezelés (rutin): 4.700 Ft

Forgalom: 11.000 Ft

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám alatti iroda

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-13.00 és 14.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefonszám: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800

 

Statisztikai mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

JELENTKEZÉS és a tanfolyamra való felvétel:


1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni, vagy beiratkozáskor a meghirdetett időpontban a Kökény Autósiskola tantermében,

 

2./ A jelentkezés alsó korhatára 23 és fél betöltött életév

 

3./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele és egyben az elméleti vizsgára bocsátás feltétele is az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat megléte, melyről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell, beiratkozáskor az iskolavezető előtt be kell mutatni, majd a vizsgaigazolás kiadásának feltételeként hitelt érdemlően igazolni kell.

Igazolni az alábbiak szerint lehet:

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint
a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

4./ Ha a jelentkezőnek van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

 

5./ Ha nincs érvényes vezetői engedélye, akkor szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1. csoport/melyet a háziorvos állít ki.

 

6./ A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

 

7./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 23 és háromnegyed betöltött év, az alapfokú iskolai végzettség, a meghatározott (EÜ.1 csoport) egészségügyi alkalmassági igazolása és a vizsgadíj megfizetése.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét az előírások szerint a megfelelő óraszámban elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a képzési rész elvégzése szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 


2013. október 1-től amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet A gyakorlati vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van! Utast nem szállíthat!

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. Az elméleti oktatás vizsgával zárul, vizsgadíja 4 600.- Ft.

 

A járműkezelési vizsga feltételei:

  1. A betöltött 24. életév!
  2. Sikeres elméleti vizsga
  3. A tanfolyam vizsgához kapcsolódó részének elvégzése.

 

A forgalmi vizsga feltételei:

  1. Sikeres járműkezelési vizsga.
  2. A fő oktatási órák levezetése.

A képzéshez biztosított jármű: HONDA CB650FA


A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

melyet a tanuló biztosít.

 

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani. A testi épség megőrzése és a biztonságos közlekedés érdekében e kategóriában az oktató utasításait maradéktalanul be kell tartani.

 

Az utasítással ellenkező magatartásból és járműhasználatból eredő kár esetén a tanulót anyagi felelősség terhelheti.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

Oktatás helyszíne:

Elmélet: Kökény Autósiskola tantermei: 2700 Cegléd, Budai út 8. és 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Gyakorlat: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya, illetve Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

Elméleti tanfolyam kötelezően előírt minimum óraszámai:

Közlekedési ismeretek (KRESZ): 12 óra (1 tanóra 45 perc)
Járművezetés elmélete: 6 óra (1 tanóra 45 perc)
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra (1 tanóra 45 perc)
Elmélet összesen: 22 óra

 

Gyakorlati képzés kötelezően előírt minimum óraszámai:

- alapoktatás: 10 óra

- főoktatás: 16 óra + 1 vizsgaóra

Összesen 390 km

A1 megszerzését követően 2 éven túl:

- alapoktatás: 4 óra

- főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 150 km

A1 megszerzését követően 2 éven belül:

- alapoktatás: 4 óra

- főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 240 km

A korl. vagy A2 megszerzését követően 2 éven túl:

- alapoktatás: 2 óra

- főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 120 km

A korl. vagy A2 megszerzését követően 2 éven belül:

- alapoktatás: 4 óra

- főoktatás: 8 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 180 km

 

Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc gyakorlati óradíj 5.000.- Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Forgalmi vizsga 50 perc

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Vizsgakövetelmények:

Az "A" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési ismeretek (számítógépes elméleti vizsga): 4.600 Ft

Gyakorlat: Vezetési gyakorlat: Járműkezelés: 4.700 Ft Forgalmi :11.000 Ft

 

Vizsgadíjak befizetése:

A vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg, előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, kérésére a képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.

 

A tandíj, és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft

Gyakorlati képzés díja: 135.000 Ft (5.000 Ft/ óra)

Forgalmi vizsga óradíja és ideje: 5.000 Ft, 50 perc

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet 4.600 Ft

Járműkezelés: 4.700 Ft

Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

Vizsgadíjak összesen: 20.300 Ft

A pótvizsgák díja azonos az alapvizsgák díjával.

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-13.00-ig és 14.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 436 4000 

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble