+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

"A" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

A jelentkezés alsó korhatára 23 és fél betöltött életév

A jogosítvány megszerzését követően minden típusú motorkerékpár vezethető.

 

Elméleti tanfolyam díja:

40.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Gyakorlati óradíj: 8.000 Ft/óra

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 26 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati oktatás díja:

216.000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 10.500 Ft

Járműkezelés (rutin): 9.000 Ft

Forgalom: 24.000 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 299.500 Ft

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefonszám: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

JELENTKEZÉS és a tanfolyamra való felvétel:


1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni, vagy beiratkozáskor a meghirdetett időpontban a Kökény Autósiskola ügyfélfogadó irodáiban,

 

2./ A jelentkezés alsó korhatára 23 és fél betöltött életév.

 

3./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele és egyben az elméleti vizsgára bocsátás feltétele is az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat megléte, melyről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell, beiratkozáskor az iskolavezető előtt be kell mutatni, majd a vizsgaigazolás kiadásának feltételeként hitelt érdemlően igazolni kell.

Igazolni az alábbiak szerint lehet:

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint
a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

4./ Ha a jelentkezőnek van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is. 

 

5./ Ha nincs érvényes vezetői engedélye, akkor szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1. csoport/melyet a háziorvos állít ki.

 

6./ A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

 

7./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 23 és háromnegyed betöltött év, az alapfokú iskolai végzettség, a meghatározott (EÜ.1 csoport) egészségügyi alkalmassági igazolása és a vizsgadíj megfizetése.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét az előírások szerint a megfelelő óraszámban elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a képzési rész elvégzése szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 


2013. október 1-től amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet A gyakorlati vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van! Utast nem szállíthat!

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. Az elméleti oktatás vizsgával zárul, vizsgadíja 4 600.- Ft.

 

A járműkezelési vizsga feltételei:

  1. A betöltött 24. életév
  2. Sikeres elméleti vizsga
  3. A tanfolyam vizsgához kapcsolódó részének elvégzése.

 

A forgalmi vizsga feltételei:

  1. Sikeres járműkezelési vizsga.
  2. A fő oktatási órák levezetése.

A képzéshez biztosított jármű: HONDA CB650FA, HONDA CB650R


A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

melyet a tanuló biztosít.

 

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani. A testi épség megőrzése és a biztonságos közlekedés érdekében e kategóriában az oktató utasításait maradéktalanul be kell tartani.

 

Az utasítással ellenkező magatartásból és járműhasználatból eredő kár esetén a tanulót anyagi felelősség terhelheti.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

Oktatás helyszíne:

Elmélet: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Gyakorlat: Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban (Rutinpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.)

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

Elméleti tanfolyam kötelezően előírt minimum óraszámai:

Közlekedési ismeretek (KRESZ): 12 óra (1 tanóra 45 perc)
Járművezetés elmélete: 6 óra (1 tanóra 45 perc)
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra (1 tanóra 45 perc)
Elmélet összesen: 22 óra

Interneten keresztül: 180 nap / 75 óra (online KRESZ)

 

Gyakorlati képzés kötelezően előírt minimum óraszámai:

- alapoktatás: 10 óra

- főoktatás: 16 óra + 1 vizsgaóra

Összesen 390 km

 

A1 megszerzését követően 2 éven túl:

- alapoktatás: 4 óra

- főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 150 km

 

A1 megszerzését követően 2 éven belül:

- alapoktatás: 6 óra

- főoktatás: 10 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 240 km

 

A korl. vagy A2 megszerzését követően 2 éven túl:

- alapoktatás: 2 óra

- főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 120 km

 

A korl. vagy A2 megszerzését követően 2 éven belül:

- alapoktatás: 4 óra

- főoktatás: 8 óra + 1 vizsgaóra

Összesen: 180 km

 

Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

Forgalmi vizsga 50 perc

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Vizsgakövetelmények:

Az "A" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési ismeretek (számítógépes elméleti vizsga): 10.500 Ft

Gyakorlat: Vezetési gyakorlat: Járműkezelés: 9.000 Ft Forgalmi: 24.000 Ft

 

Vizsgadíjak befizetése:

A vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei:
- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
- Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni.
- Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 20 percet kell várnia.
- A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.
- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
- Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni.
- Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.
- Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei:
A tanuló oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a vizsgaközpont által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a tanuló részletes tájékoztatást kap. Képző szervünk vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - szakintézménytől általában elvárható - támogatást megad a tanuló számára. Biztosítja a tanulónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, kérésére a képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Vezetői engedély kiadása:
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Vezetői engedély automatikus kiállítása
A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A jogosítvánnyal kapcsolatos automatikus ügyintézéshez keresse fel a magyarorszag.hu Okmányok / Vezetői engedély / Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához" menüpontot!

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble