+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

"A2" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

A jelentkezés alsó korhatára 17 és fél betöltött életév

Jogosítvány megszerzését követően vezethető motorkerékpár: max. 35 kW

 

Elméleti tanfolyam díja:

40.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 16 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 8.000 Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Gyakorlati oktatás díja: 

136.000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 10.500 Ft

Járműkezelés (rutin): 9.000 Ft

Forgalom: 24.000 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 219.500 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A2" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. 

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

"A2" kategória meghatározása:

olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg.


Jelentkezés és tanfolyamra való felvétel feltételei:

 

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni.

 

2./ A jelentkezés alsó korhatára 17 és fél betöltött életév, az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 17 és háromnegyed betöltött év.

 

3./ írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. Vagy:

- B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel


4./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele a 8 általános iskolai végzettség, amelyet az eredeti bizonyítvány bemutatásával igazolni kell. Külföldi bizonyítványok és oklevelek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított és hitelesített záradékkal fogadhatók el, amennyiben azok legalább az alapfokú végzettséget igazolják.

 

5./ Ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

6./ Szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1.csoport/melyet a háziorvos állít ki.

 

7./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik l984.január 1-jétől 1992.december 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

 

8./ A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.


Felmentések:

Bármely kategóriás vezetői engedély, vagy egyénileg megszerzett egészségügyi vizsga igazolása.
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható, kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Az elméleti oktatás vizsgával zárul.

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

- 18 éves kort betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) Az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény egy eredeti példányát irodánkban kell leadni, melyet hitelesítve átadunk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nek (bármely nemzetközi kategóriára érvényes vezetői engedéllyel nem szükséges a külön orvosi alkalmassági vélemény) - az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

- Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Az elméleti vizsga:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás is.) Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

 

A tandíj, és befizetésének módja:

 

Motoros előzmény nélkül a képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft

Gyakorlati képzés díja: 136.000 Ft (8.000 Ft/ óra, alap és pótórák egyaránt)

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet 10.500 Ft

Járműkezelés: 9.000 Ft

Forgalmi vizsga: 24.000 Ft

 

A2 kategória nem rendelkezik A1 vezetői engedéllyel:

Elméleti oktatás óraszáma:

KRESZ: 12 óra VE: 6 Szü: 4

Interneten keresztül: 180 nap / 75 óra

elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft

Gyakorlati oktatás óraszáma: Alapoktatás: 6 óra Főoktatás: 10 óra (240 km) +1 vizsgaóra

Gyakorlati oktatás óradíja: 8.000 Ft/óra (alap és pótórák egyaránt)

Járműkezelési vizsga max. 20 perc

Gyakorlat összesen: 16 óra+1 óra vizsga

Forgalmi vizsga 50 perc

Gyakorlati oktatás díja: 136.000 Ft

 

A2 kategória A1 alkategória megszerzését követő két éven belül:

Gyakorlati oktatás óraszáma: Alapoktatás: 4 óra Főoktatás: 8 óra (180 km) +1 vizsgaóra

Gyakorlati oktatás óradíja: 8.000 Ft/óra (alap és pótórák egyaránt)

Járműkezelési vizsga max. 20 perc

Gyakorlat összesen: 12 óra+1 óra vizsga

Forgalmi vizsga 50 perc

Gyakorlati oktatás díja: 104.000 Ft

 

A2 kategória A1 alkategória megszerzését követő két éven túl:

Elméleti oktatás óraszáma:

Kresz: 1 óra VE: 1 Szü: 1

Elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft

Interneten keresztül: 180 nap / 75 óra

Gyakorlati oktatás óraszáma: Alapoktatás: 2 óra Főoktatás: 6 óra (120 km) +1 vizsgaóra

Gyakorlati oktatás óradíja: 8.000 Ft/óra (alap és pótórák egyaránt)

Járműkezelési vizsga max. 20 perc

Gyakorlat összesen: 8 óra+1 óra vizsga

Forgalmi vizsga 50 perc

Gyakorlati oktatás díja: 72.000 Ft

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Vizsgakövetelmények:

Az "A2" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési ismeretek (számítógépes elméleti vizsga): 10.500 Ft

Vezetési gyakorlat: Járműkezelés: 9.000 Ft, Forgalmi vezetés: 24.000 Ft

 

A fenti leírás a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.

 

Vizsgadíjak befizetése:

A vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Oktatás helyszíne:

Elmélet: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.
Gyakorlat: Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban. (Rutinpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.)

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

A képzéshez biztosított jármű: HONDA CB500F

 

melyet a tanuló az oktató utasításai szerint használhat kizárólagosan, ellenkező esetben anyagi felelősség terheli.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése, amelyet a tanuló biztosít:

Bukósisak, Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), Protektoros hosszú nadrág és dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma.

 

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

A gyakorlati oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti. Fontos tudnia, hogy december 1. és február 28. között nem végezhető motoros gyakorlati oktatás és vizsgáztatás.

 

Járműkezelés gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 

Forgalmi gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- 18. életévét betöltötte

- érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik.

- a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, - a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és pótóradíjakkal. A képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg, előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén a tanóra megkezdésére max. 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló- áthelyezőt három napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van részletfizetésre egyéni megbeszélés alapján.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

A vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

Az "A2" kategória megszerzéséhez előírt vizsgakövetelményeket teljesítette.
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Vezetői engedély automatikus kiállítása
A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A jogosítvánnyal kapcsolatos automatikus ügyintézéshez keresse fel a magyarorszag.hu Okmányok / Vezetői engedély / Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához" menüpontot!

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble