+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

"B" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Alsó korhatár 16 és fél betöltött életév

KRESZ vizsgához 16 év 9 hónap
gyakorlati vizsgához 17. betöltött életév

 

Elméleti tanfolyam díja:

50.000 Ft

 

Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 10.000 Ft/óra (alap és pótórák egyaránt)

Gyakorlati oktatás díja: 

300.000 Ft

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

KRESZ: 4.600 Ft

Forgalom: 11.000 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 365.600 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a "B" kategóriás közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. 

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00 

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefon: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

"B" kategória meghatározása:

"B"kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők: személygépkocsi, kistehergépkocsi (3 500 kg megengedett legnagyobb össztömegig), amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van, továbbá vezethető mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár, lassú jármű, kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

 

Jelentkezés

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni, vagy beiratkozáskor a meghirdetett időpontban a Kökény Autósiskola ügyfélfogadó irodájában. Alsó korhatár 16 és fél betöltött életév, azonban az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 16 és háromnegyed betöltött év. A 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

2./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele és egyben az elméleti vizsgára bocsátás feltétele is az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat megléte, melyről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell, KRESZ vizsgán a vizsgabiztosnak be kell mutatni, majd a vizsgaigazolás kiadásának feltételeként hitelt érdemlően igazolni kell.

 

Igazolni az alábbiak szerint lehet:

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint
a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

3./ Ha a jelentkezőnek van érvényes vezetői engedélye, akkor jelentkezéskor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

4./ Ha nincs érvényes vezetői engedélye akkor szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1.csoport/ melyet a háziorvos állít ki.

 

5./ A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki. Az e-learning esetén az autósiskola által megrendelt e-learning tanfolyam elvégzéséhez a tanuló regisztrációs levelet kap, melynek segítségével otthoni számítógépén, a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést.

 

6./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.

 

Vizsgakövetelmények:

A "B" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési alapismeretek - Számítógépes Elméleti Vizsga: 4.600 Ft

Gyakorlat: Vezetési gyakorlat- Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az elméleti vizsga

Írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

 

Oktatás helyszíne:

Elmélet: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Gyakorlat: Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban (rutinpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.)

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

Elméleti tanfolyam kötelezően előírt óraszámai:

Közlekedési ismeretek (KRESZ): 18 óra 
Járművezetés elmélete: 6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Elmélet összesen: 28 óra

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll. 

Elméleti oktatás Interneten keresztül: 75 óra/180 nap

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban.

 

Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Gyakorlati oktatás:

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás : 20 óra + 1 vizsgaóra

Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Gyakorlat összesen: 29 óra +1 vizsgaóra = 30 óra

Forgalmi vizsga teljes ideje: 50 perc

 

A gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor.

 

Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.
Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni.
Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor.
Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet.
A gyakorlati vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van!
Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

 

A 18. életév betöltéséig a vezetői engedély csak Magyarország területére érvényes.
Aki még vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a vizsgák letételével kezdő vezetői engedélyt kap, azzal két évig utánfutó nem vontatható.

 

A gyakorlati oktatáshoz biztosított járművek:

Honda Jazz

Opel Zafira

Skoda Fabia 

Volkswagen Golf VII. kombi

Volkswagen Golf V.

Suzuki Swift

Suzuki Daihatsu (automata váltós)

Amennyiben a tanuló automata váltós gépkocsin kívánja megszerezni a jogosítványát, abban az esetben vezetői engedélyét automata váltós gépjárműre kapja meg.

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

  1. betöltött 17. életév
  2. érvényes sikeres KRESZ vizsga
  3. a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette (29 óra és 580 km)
  4. a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közeledésbiztonsági és egészségügyi feltételeknek

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíjai azonosak az alap és pótóra összegeivel.

 

KRESZ támogatás - A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról részletes tájékoztató az alábbi felületen található:

https://www.allamkincstar.gov.hu/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/a-kozlekedesi-alapismeretek-tanfolyam-es-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg, előzetesen köteles bejelenteni. A tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező vezetési órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 24 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele a kötelezően előírt minimális óraszámba. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével az iskolavezetőhöz fordulhat.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, kérésére a képzési igazolást három munkanapon belül kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint a kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.

A tanuló oktatása a tanfolyam során a közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a tanuló részletes tájékoztatást kap.
A tanuló oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a vizsgaközpont által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a tanuló részletes tájékoztatást kap. Képző szervünk vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - szakintézménytől általában elvárható - támogatást megad a tanuló számára. Biztosítja a tanulónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

 

A tandíj, és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 50.000 Ft (póthozzáférés díja: 7.000 Ft)

Gyakorlati képzés díja: 300.000 Ft (10.000 Ft/óra, alap és pótórák egyaránt)

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet 4.600 Ft

Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A pótvizsgák díja azonos az alapvizsgák díjával.

A képzés díja összesen: 365.600 Ft

 

A vizsgadíjak és a tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. 

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van részletfizetésre egyéni megbeszélés alapján.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Egyéb tájékoztatás:

Észrevétel, kérelem, panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, vagy az ügyfélszolgálati irodánkhoz forduljon, személyesen, vagy írásban.
Az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál, erről érdemes előre tájékozódni.

 

A vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az személyes iratokkal, elsősegélynyújtásról szóló kártyával, illetve ha van már érvényes vezetői engedély, akkor annak bemutatásával történik az Okmányirodában a vezetői engedély igénylése.
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Vezetői engedély automatikus kiállítása
A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A jogosítvánnyal kapcsolatos automatikus ügyintézéshez keresse fel a magyarorszag.hu Okmányok / Vezetői engedély / Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához" menüpontot!

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble