+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

"AM" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

A jelentkezés alsó korhatára 13 és fél betöltött életév

Jogosítvány megszerzését követően vezethető motorkerékpár: max. 50 cm3, max. 4 kW

 

Elméleti tanfolyam díja:

30.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 10 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj: 7.000 Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Gyakorlati oktatás díja: 

77.000 Ft

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Közlekedési ismeretek: 10.500 Ft

Járműkezelés (rutin): 7.200 Ft

Forgalmi vizsga: 7.200 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 131.900 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "AM" motorkerékpár kategória gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. 

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00 

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt


JELENTKEZÉS

 1. A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni,vagy beiratkozáskor a meghirdetett időpontban a Kökény Autósiskola ügyfélfogadó irodáiban.
 2. A jelentkezés alsó korhatára 13 és fél betöltött életév, az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 13 és ¾ betöltött év. A 18. életévét be nem töltött tanuló jelentkezéséhez és a szerződéskötéséhez törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.
 3. Tanfolyamra iskolai végzettségtől függetlenül lehet jelentkezni, azonban az írni, olvasni tudás feltétel.
 4. Ha a jelentkezőnek van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.
 5. A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése.
  ebben a kategóriában egészségügyi (orvosi) alkalmassági igazolás nem szükséges.

Külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét a 35/2000(XI.30)BM rendelet szabályozza.


A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

 

A tanfolyam kötelezően előírt óraszámai:

Elméleti képzés: 16 óra

közlekedési alapismeretek: 12 óra (1 tanóra 45 perc)
járművezetés elmélete: 4 óra (1 tanóra 45 perc)

Gyakorlati képzés: 10 óra + 1 vizsgaóra

alapoktatás: 4 óra (1 tanóra 50 perc)
főoktatás: 6 óra + 1 vizsgaóra (1 tanóra 50 perc)

 

A fenti leírás a minimális óraszámokat tartalmazza. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

A hiányzás pótlásának módja:

A képzőszerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. A 24/2005. (IV.21.) GKM rend.alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható (kivétel a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek) A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a jelentkező.

 

Oktatási helyszínek:
Elmélet: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.
Gyakorlat: Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban. (Rutinpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.)

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

Az "AM" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési ismeretek (számítógépes elméleti vizsga): 10.500 Ft

Gyakorlat: Forgalmi vezetés

Járműkezelési vizsga 7.200 Ft

Forgalmi vizsga 7.200 Ft

 

Vizsgadíjak befizetése:

A vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől

számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

- 14 éves kort betöltöttel, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági

feltételeknek megfelel.

- írni és olvasni tud, és erről a jelentkezési lapon nyilatkozik

- amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti

vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Az elméleti vizsga:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

 

Gyakorlati tanórák:

Alapoktatás: Járműkezelési (rutin): 4 óra

Főoktatás: Városi vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga teljes ideje: 50 perc

Rutin vizsga teljes ideje: 20 perc

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

A képzéshez biztosított járművek: Yamaha Neos 50 Yamaha Aerox, melyeket a tanuló az oktató utasításai szerint használhat kizárólagosan, ellenkező esetben anyagi felelősség terheli.

 

A képzéshez szükséges és kötelezően előírt felszerelések:

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése, amelyeket a tanuló biztosít:

Bukósisak, Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), Protektoros hosszú nadrág és dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma.

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani. Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

Járműkezelés gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 

Forgalmi gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- legalább 14 éves,

- érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik.

- a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, (10 óra és 100 km)

- a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

 

5 sikertelen forgalmi vizsga esetén a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. kezdeményezi a tanuló PÁV vizsgálatát.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzetteknek adható.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei
- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
- Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni.
- Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 20 percet kell várnia.
- A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.
- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
- Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni.
- Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.
- Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei
A tanuló oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a vizsgaközpont által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a tanuló részletes tájékoztatást kap. Képző szervünk vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - szakintézménytől általában elvárható - támogatást megad a tanuló számára. Biztosítja a tanulónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, kérésére a képzési igazolást három munkanapon belül kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat a képzőszerv visszafizeti a tanuló részére.

   

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van a részletfizetésre, amely egyéni megbeszélés alapján történik.
 2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
 3. A tanfolyam félbeszakadása esetén a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
 4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Egyéb tájékoztatás:

Észrevétel, kérelem, panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz vagy az ügyfélszolgálati irodánkhoz forduljon személyesen vagy írásban.
Az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál, erről érdemes előre tájékozódni, továbbá a vezetői engedély igénylésének is van közigazgatási szolgáltatási díja.

 

A vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos tudnivalók:
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Vezetői engedély automatikus kiállítása
A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A jogosítvánnyal kapcsolatos automatikus ügyintézéshez keresse fel a magyarorszag.hu Okmányok / Vezetői engedély / Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához" menüpontot!

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble