+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybevevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

 

 

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 

Adatkezelő megnevezése

 

A Társaságunk székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

A Társaságunk telephelye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. fszt.2.

Adatkezelő: Kökény-Nagy Ágnes

A Társaságunk honlapja: www.kokenyautosiskola.hu

Telefonszámunk: 06 30 436 4000

E-mail címünk: info@kokenyautosiskola.hu

Adószámunk: 25510836-1-13

Cégjegyzékszámunk: 13-09-180037

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről:
https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV
- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv


3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat:                                                    

név

születési név
anyja neve
születési hely és idő
állampolgárság
lakcím
értesítési cím
telefonszám
e-mail cím
személyazonosító okmány adatai
járművezetői igazolvány adatai
vezetői engedély adatai
nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről 
egészségügyi alkalmasságának adatai
járművezetéstől eltiltásának adatai
okmányai visszavonásának adatai
után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai
vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai
tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005.
(IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató vizsgaközpont általi felmentést igazoló okmány adatai regisztrálása


neme
legmagasabb iskolai végzettsége
oktatási azonosítója

A szerződés teljesítése érdekében a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer részére

gondviselő neve 
gondviselő telefonszáma
gondviselő email címe

16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása


3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az
a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses
kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes
adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés
nem jön létre.


3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének
elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére
vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.


4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy
az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.
Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez.
Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út
59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai
rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök, valamint
Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés
befejezésekor továbbítja a vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.)
GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően
továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés
megkezdése érdekében.
A képzési szerződés létrejöttét követően az adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvényben
meghatározott személyes adatait továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy
kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel
kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb
közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság
a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz
kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az
Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az
adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.


5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított
felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá
önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan
késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a
bejelentés helyén értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes
adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési
kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön
által megadott elérhetőségen értesíti.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
Adatkezelő a személyes adatait
- közvetlen üzletszerzés,
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.
Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a
továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.
Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és
annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra
is, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy
másik adatkezelőhöz továbbítását.


6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot
az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés,
megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre
tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési
lehetőségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az
alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön
választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).


7. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email
címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint
az ezekből levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -
kezeléséhez.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság),
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely
meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy
végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.


8. Egyéb
8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. május 25-én lép hatályba.

 

Cegléd, 2021. május 25.

 

Tisztelettel:

Kökény Autósiskola nevében: Kökény-Nagy Ágnes


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble